ALGEMENE VOORWAARDEN K.D.S. HORECA SERVICE NV WEBSHOP ( Download Voorwaarden )

Modelformulieren

Download modelformulier voor herroeping ( Download )

Algemeen

 • De verkoper is KDS HORECA SERVICE NV, met zetel te 3620 LANAKEN (België), Industrieweg 22, KBO-nr: 0871.302.795, tel: 089/71.73.02, fax: 089/72.22.07, e-mail: info@jovado.be.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten of handelingen verricht via de  KDS HORECA SERVICE NV webshop. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het bezoek van deze website of het plaatsen van een bestelling. Deze algemene voorwaarden hebben geen betrekking op offline afgesloten overeenkomsten. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door KDS HORECA SERVICE NV, doch zullen steeds worden toegepast zoals ze van kracht zijn op het moment van de bestelling.
 • De klant kan deze algemene voorwaarden steeds raadplegen, afdrukken en/of opslaan.

Bestellingen 

 • Het plaatsen van een bestelling is voorbehouden aan meerderjarigen. Bij vermoeden van onrechtmatig gebruik, behoudt KDS Horeca Service zich het recht voor om de betreffende gebruiker schrappen uit het klantenbestand. Eventuele schade kan op betrokkene worden verhaald.
 • De BTW- plichtige klant die goederen voor beroepsdoeleinden aankoopt is ertoe gehouden zijn BTW-nummer te verstrekken. KDS HORECASERVICE NV is nooit aansprakelijk indien dit niet of niet correct wordt verstrekt.
 • De webshop bevat de nodige technische middelen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd voordat de order wordt geplaatst. Het geregistreerde account is persoonlijk en mag niet door andere personen gebruikt worden. Wanneer bij het registreren van een account foute adresinformatie wordt ingevuld door de klant, kan KDS HORECASERVICE NV  op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.
 • In geval van annulatie van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de totale waarde van de bestelling.
 • Een bestelling kan pas uitgevoerd worden vanaf het moment dat KDS HORECA SERVICE NV de bestelling heeft ontvangen en zo spoedig als mogelijk bevestigd heeft op het e-mailadres dat de klant heeft gespecifieerd bij het aanmaken van een gebruikersaccount.
 • Prijswijzigingen kunnen op elk moment worden toegepast. Een product wordt echter gefactureerd aan de prijs die geldig was op het moment van het plaatsen van de bestelling.
 • Alle prijzen op de site zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW en andere taksen. Transport- en verzendkosten worden niet verrekend in de prijs op de productfiche en worden afzonderlijk aangerekend.
 • KDS HORECA SERVICE NV houdt de informatie over beschikbaarheid zo actueel als mogelijk. Indien bepaalde producten alsnog niet in stockage zouden zijn, wordt de gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de vertraagde levering. De klant kan in dit geval steeds de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling annuleren wanneer hij niet akkoord is met een eventuele vertraagde levering.

Betaling

 • De klant kan zijn betaling met elk betaalmiddel dat op de website voorgesteld wordt uitvoeren.
 • Mollie verzekert de bescherming van elke online betaling tegen fraude en piraterij.
 • Een bestelling wordt definitief bevestigd en uitgevoerd na goedkeuring van de bankinstelling van de klant en van Mollie of ontvangst van het bedrag op de  bankrekening via overschrijving of bij afhaling op de zetel van KDS HORECA SERVICE NV. Bij een eventuele weigering wordt de bestelling geannuleerd en wordt de klant per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Elke bestelling wordt automatisch verwerkt door Mollie ter bescherming tegen fraude met betaalkaarten. Gegevens worden enkel uitgewisseld tussen de betrokken partijen Mollie en  KDS HORECASERVICE en volledig geëncodeerd.
 • Indien de klant, nalaat een verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen op de vervaldatum is rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10 % verschuldigd op het niet-betaalde bedrag vanaf de factuurdatum. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR, als schadebeding. Bij niet betaling behoudt de K.D.S. Horecaservice NV zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt de  KDS HORECA SERVICE NV zich in dat geval het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Levering 

 • De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het artikel en in de bevestigingsmail aangeduid. KDS HORECA SERVICE NV doet het mogelijke om bestelde en gereserveerde producten tijdig te verzamelen in functie van de beschikbare stock. De door ons opgegeven leveringsdata zijn niet bindend. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zal KDS HORECA SERVICE de klant contacteren om een nieuwe datum voor te stellen. De termijnen en tarieven voor de levering en het transport zijn terug te vinden bij verzendkosten. KDS Horeca Service kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering door de koerierdienst.
 • Behoudens bij tegenbewijs,  beschouwt KDS HORECASERVICE NV zijn leveringsverbintenis als voldaan zodra de door KDS HORECA SERVICE NV geleverde bestelling verschillende keren werd getracht af te leveren door de koerierdienst op het opgegeven adres en de klant de bestelling niet aanneemt. In dat geval zal het pakket terug bezorgd worden aan KDS Horecaservice NV. De klant kan een bijkomende levering aanvragen, maar zal hiervoor zelf de kosten dragen. De klant kan de bestelling ook komen afhalen op de maatschappelijke zetel van KDS HORECASERVICE NV.
 • De klant hoort de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren op zichtbare gebreken. Wanneer de klant een onregelmatigheid opmerkt, dient hij  KDS HORECASERCICE hiervan per e-mail op de hoogte te stellen, vooraleer het product te gebruiken.
 • De geleverde goederen blijven eigendom van de K.D.S. Horecaservice NV tot de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de intresten, zelfs indien zij werden geïncorporeerd of gewijzigd.  Het risico gaat echter over op de klant vanaf het plaatsen van de bestelling. De klant verbindt zich ertoe de koopwaren niet te verkopen of af te staan aan derden zolang de koopwaren eigendom blijven van de KDS Horecaservice NV.

Herroepingsrecht

 • Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op aankopen door consumenten in de zin van de Wet Marktpraktijken (klant niet-handelaars) en heeft dus enkel betrekking op producten bestemd voor niet-beroepsmatige doeleinden.
 • Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot verkopen op afstand heeft de klant (consument – niet-handelaar)  het recht bepaalde geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden terug te zenden, maar dit uitgezonderd goederen die snel kunnen bederven of verouderen dan wel de levering op de woon – of verblijfplaats of de werkplek van de consument, van levensmiddelen of dranken.

Deze termijn van het herroepingsrecht begint te lopen vanaf de dag na de levering . Indien de klant-  niet-handelaar na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan KDS HORECA SERVICE NV heeft teruggezonden, is terugzenden niet meer mogelijk. De klant- niet handelaar dient KDS HORECASERVICE NV voor het verstrijken van voormelde termijn van 14 dagen na aflevering per e-mail in te lichten. De klant niet-handelaar moet bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in oorspronkelijke staat, inclusief het aankoopbewijs. Adres voor terugzendingen:  KDS HORECASERVICE NV, 3620 Lanaken, Industrieweg 22. Indien de producten door de klant niet-handelaar zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op herroeping.

 • In het geval de terugzending correct werd uitgevoerd, draagt  KDS HORECASERVICE NV er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de zending het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald, met uitzondering van de kosten voor het terugzenden van het product. Indien de verzendkosten door KDS HORECASERVICE NV werden gedragen, zullen deze in mindering worden gebracht van het terug te betalen bedrag. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant, tenzij het product niet zou overeenstemmen met de beschrijving van het aanbod.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 • Bij het plaatsen van een bestelling bij  KDS HORECASERVICE NV worden de gegevens van de klant opgenomen in het klantenbestand van KDS HORECASERVICE NV. De gegevens die de klant verstrekt aan  KDS HORECA SERVICE NV zijn noodzakelijk voor de correcte verwerking en verzending van de bestelling en worden met dit doeleinde verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. KDS HORECASERVICE NV zal deze persoonlijke gegevens niet verstrekken aan derden. De klant kan steeds deze gegevens inzien, corrigeren en schrappen of vragen welke gegevens KDS HORECASERVICE NV over hem bezit.

KDS Horeca Service kan de gegevens van de klant gebruiken om deze te informeren over  haar nieuwste aanbiedingen. Indien de klant dit niet wenst kan hij zich hiertegen kosteloos verzetten. KDS HORECASERVICE NV  maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies zodat de klant zich desgewenst uit deze lijst kan laten verwijderen.

Garantie en conformiteit: 

 • KDS HORECASERVICE NV  staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen. De bruikbaarheid en de kwaliteit van de producten worden in de bijsluiter van de fabrikant gespecifieerd. De klant hoort de door de fabrikant voorziene informatie door te nemen, de daarin vervatte gebruiksinstructies op de volgen en bij de minste onduidelijkheid KDS HORECASERVICE NV te contacteren.
 • De klant (consument – niet-handelaar) dient KDS HORECA SERVICE NV binnen de twee maanden op de hoogte stellen van een eventueel gebrek aan overeenstemming van het product met de bestelling  cfr. de Wet Marktpraktijken. Voor de klant  – handelaar bedraagt deze termijn 15 dagen.
 • Indien klachten van de klant door KDS HORECASERVICE NV  gegrond worden bevonden, zal KDS HORECASERVICE NV
 • de geleverde zaken kosteloos vervangen of
 • de prijs in voldoende mate verlagen in functie van de ernst van het gebrek
 • of zal de overeenkomst worden ontbonden.  In dat geval wordt met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding getroffen, waarbij het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de producten in kwestie.

De garantiewet van 1 september 2004 is van toepassing.

Aansprakelijkheid 

 • KDS HORECASERVICE NV is in geen enkel geval aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van materiële of andere fouten m.b.t. informatie op deze website (o.a. fouten m.b.t. prijzen).
 • KDS HORECASERVICE NV kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden  gesteld voor schade van welke aard dan ook die kan resulteren uit een slecht gebruik van de producten. De aansprakelijkheid kan evenmin worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten. De klant is ertoe gehouden om aandachtig de informatie weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product en de daarin vervatte onderhouds- en gebruiksinstructies na te leven.
 • De vrijwaringsplicht van K.D.S. HORECA SERVICE NV m.b.t. zichtbare en verborgen gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 • De aansprakelijkheid van KDS HORECA SERVICE NV zal in elk geval beperkt zijn tot de waarde van de bestelling. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in vergelijking met de afbeelding beschikbaar op de website.
 • Deze website bevat mogelijks links naar andere internetsites. KDS HORECASERVICE NV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben naar de site KDS HORECASERVICE NV.
 • KDS HORECASERVICE NV  kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer overeenkomsten niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer of internetverbinding,  vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, staking, lock-out, brand, extreme weersomstandigheden, wegblokkades, terugroeping van producten,…

Overige

 • De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op KDS HORECA SERVICE NV zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan KDS HORECA SERVICE NV of derden.
 • De nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, zal op geen enkele wijze de geldigheid van de andere bepalingen aantasten.
 • Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.  Enkel de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die hieruit voortvloeien.